Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář


Od roku 1994 se specializovaná část firmy zabývá problematikou stavebně expertizní činnosti ve stavebnictví.

 

Tato činnost zahrnuje provádění:

 • stavebně technických průzkumů konstrukcí

 • návrhů oprav sanace konstrukcí

 • kontroly kvality provedení stavebních prací

 • komplexních stavební expertiz

 

Stavebně expertizní činnost provádíme pro:

 • obytné stavby

 • stavby občanské výstavby

 • průmyslové stavby

 • inženýrské stavby

 • speciální a výškové stavby jako jsou např, elektrárenské chladící věže a komíny

V rámci stavebně expertizní činnosti provádíme:

 • kompletní stavebně technické průzkumy konstrukcí

 • posouzení vad stavebních konstrukcí

 • určení příčiny vzniku vad a míry zavinění jednotlivých faktorů

 • určení zbytkové životnosti a křivky životnosti konstrukcí

 • návrh opatření pro odstranění vad

 • zpracování kontrolních zkušebních plánů pro opravy konstrukcí

 • stanovení a posouzení finanční náročnosti oprav

 • cenové a věcné posouzení nabídek při výběrových řízeních

Příklady prováděných činností:

Stavebně technické průzkumy, návrhy sanace a kontroly oprav chladících věží a komínů a speciálních staveb

 

Stavebně technické průzkumy konstrukcí:

Zahrnují provedení kompletní diagnostiky konstrukce včetně zjištění rozsahu poruch, materiálových charakteristik, mechanické a chemické degradace. Výstupem stavebně technických průzkumů je pak posouzení konstrukce z hlediska její další životnosti. STP dále slouží jako zásadní podklad pro návrh sanačních a stavebních opatření.

Návrh opravy a sanace konstrukcí:

Jedná se o komplexní provedení návrhu technologických postupů na opravu nebo sanaci konstrukce včetně návrhu materiálové skladby, posouzení finanční náročnosti opravy a vytvoření vhodného kontrolního zkušebního plánu. Výstup je vhodným komplexním podkladem pro projekt stavebních prací.

Kontrola kvality provedení stavebních prací:

Při vlastním provádění staveb, oprav nebo rekonstrukcích provádíme zkušební činnost v rámci kontroly kvality stavebních prací dle předem stanoveného kontrolního zkušebního plánu.

Komplexní stavební expertizy:

Zahrnují především problematiku vad staveb a stavebních konstrukcí. V rámci expertizní činnosti je prováděna identifikace vad, určení příčiny vzniku vady, návrh způsobu odstranění vady, určení míry zavinění zúčastněných subjektů a výše vzniklé škody formou ocenění nákladů nutných na odstranění vady.

Naši partneři:

Ve výše uvedených činnostech pracuje firma pro celou řadou renomovaných společností. Mezi nejvýznamnější partnery patří ČEZ, a.s., Chemopetrol Litvínov, Ředitelství silnic a dálnic, Hydroprojekt a.s. Pojišťovna Kooperativa a mnoho dalších.