Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář


Komerčním i soudním znalectvím se znalecký ústav Stavexis s.r.o zabývá od svého vzniku, tj. od roku 1992. V současné době činnost ústavu pokrývá celou oblast ekonomiky stavebnictví, tržního oceňování movitého a nemovitého majetku a stavebně expertizní činnosti.

Znalecké posudky a ocenění jsou zpracovávány pro fyzické a právnické osoby, orgány státní správy a samosprávy, Policii ČR a soudy všech úrovní, včetně soudů rozhodčích. Zvláště pro soudy jsou zpracovány odborně náročné znalecké příp. i revizní posudky jak v oblasti stavebně expertizní, tak v oblasti problematiky oceňování nemovitostí a stavebních prací. Velmi exponovanou oblastí naší činnosti je oceňování majetku pro nepeněžité vklady ve smyslu § 59 Obchodního zákoníku, oceňování podniků, cenných papírů, hmotného i nehmotného majetku.

Pro specifický produkt oceňování pro záruky půjček, hypoték a dluhopisy je užívána metodika vycházející ze standardu IVS č.4 a navazující uživatelské směrnice. Metodika je průběžně doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC).

Náš ústav je v systému oceňování Ústavu oceňování majetku a.s. České komory odhadců majetku (ÚOM ČKOM) agenturním střediskem pro Jihomoravský kraj. Činností agenturního střediska je regionální koordinace zakázek, zadávání zakázek jednotlivým znalcům, právnickým osobám a jejich následná kontrola.

Hlavní oblasti činnosti znalecké sekce

 • ocenění nemovitostí
 • ocenění movitého majetku
 • oceňování nepeněžitých vkladů
 • ocenění pohledávek
 • ocenění podniku nebo jeho části
 • ocenění finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
 • ocenění nehmotného majetku a majetkových práv
 • zpracování dokumentů pro přeměny obchodních společností
 • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami
 • zjišťování pojistné hodnoty
 • stavební rozpočty
 • ocenění stavebních prací a posouzení jejich kvality
 • vyčíslení škod na stavebních objektech

Seznam finačních institucí akceptujících ocenění a znalecké posudky zpracované znaleckým ústavem Stavexis, s.r.o. Brno:

a) Banky v rámci smluvní spolupráce s ÚOM ČKOM

MONETA Money Bank, a.s.

Exponank CZ a.s.

Moravský Peněžní ústav - spořitelní družstvo

 

b) Ostatní banky a peněžní ústavy

Česká spořitelna, a.s.

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (Rakousko)

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG (Rakousko)

Oberbank AG

Equa bank

a další ...