Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář


Zjišťováním a hodnocením vlastností stavebních materiálů, včetně jejich výzkumu a vývoje, se znalecký ústav Stavexis s.r.o zabývá od svého vzniku, tj. od roku 1992. Činnost sekce zahrnuje zkoušení vlastností stavebních materiálů jak přímo zabudovaných v konstrukci, tak i v laboratoři na připravených vzorcích.

Pro detailní stanovení aktuálního stavu materiálů a příčin jejich degradace je prováděn komplex fyzikálně-mechanických a fyzikálně-chemických stanovení, prováděných moderními přístroji a zařízeními.

Prováděné analýzy lze využít například pro:

 • zjištění základních parametrů materiálů (např. pevnost, modul pružnosti apod.)

 • určení míry degradace materiálů (karbonatace, sulfatace, kontaminace cizorodými látkami apod.)

 • stanovení složení materiálů (druh a dávka pojiva v maltách a betonech apod.)


Fyzikálně-mechanické vlastností materiálů:

 • Pevnostní charakteristiky materiálů – destruktivní i nedestruktivní

 • Difúzní charakteristiky materiálů

 • Odolnosti proti průsaku vody

 • Mrazuvzdornosti materiálů

 • Odolnosti proti CHRL

 • Moduly pružnosti

 • Tepelně technické parametry

 • Odolnost UV záření

 

Stanovení pevnosti v tahu        Stanovení šířky trhlin

 

Fyzikálně-chemické analýzy materiálů:

 • Chemické analýzy
 • Rentgenová difrakční analýza (RTG)
 • Diferenční termická analýza (DTA)
 • Stanovení pH betonu ve výluhu
 • Snímkování mikrostruktury rastrovacím elektronovým mikroskopem (REM)
 • Infračervená absorpční spektrografie
 • Rtuťová porozimetrie